S čím vám můžeme
pomoci?

Co vás čeká na začátku

První schůzka, konzultace nebo návštěva je pro vás nezávazná a zcela zdarma.

Vyslechneme si, s čím za námi přicházíte, doptáme se na důležité podrobnosti a zorientujeme se v dané záležitosti. Následně vám poradíme, jak situaci nejlépe vyřešit – ať už s námi, nebo samostatně.

Jak pracujeme

Když je naše pomoc nezbytná, zasvětíme vás do všech kroků naši spolupráce. Vysvětlíme vám, co vás čeká, jaká rizika a náklady se mohou objevit, jak může případ pokračovat. Mluvíme jako lidé, právní terminologii zjednodušujeme tak, aby jí porozuměl každý klient.

Nebojte se nás na cokoliv zeptat. Během celé spolupráce s vámi pravidelně konzultujeme vývoj věci a informujeme vás o všem důležitém, abyste byli stále v obraze. Zastoupíme vás tak dlouho, jak bude potřeba. Samozřejmě zcela diskrétně.

Poradíme vám,
jak problém nejlépe vyřešit

Zajistíme tvorbu a revize smluv, zpracujeme obchodní podmínky, pomůžeme při zakládání společnosti. Zastoupíme vás na valných hromadách a členských schůzích, řešíme převody obchodních podílů a vztahy mezi společníky. Pokud Vám klienti nehradí, zahájíme vymáhání. Naší nejčastější klientelou jsou menší až středně velké společnosti a živnostníci.

Vytvoříme, zrevidujeme, případně rozvážeme smlouvy. Poskytujeme právní pomoc v oblasti nájemních vztahů, ochrany osobnosti, či vlastnických práv. Pomáháme při řešení sousedských sporů a provedeme vás také v oblasti dědického práva.

Zastoupíme vás v případě rozvodu či řízení v souvislosti s nezletilými dětmi (svěření do výchovy, výživné, úprava styku rodičů s dětmi). Pomůžeme vám v oblasti společného jmění manželů. Zastoupení advokátem v této oblasti v praxi zpravidla napomáhá odstranit zdánlivě nepřekonatelné bariéry mezi rodiči.

Zajistíme komplexní servis při převodu nemovitých věcí (sepsání smluv, advokátní úschova, ověření podpisů, příprava podání na katastr), vytvoříme darovací, nájemní, podnájemní a pachtovní smlouvy, řešíme věcná břemena a zástavní právo. Pomůžeme vám při výpovědi z nájmu, katastrálním řízení či vypořádání spoluvlastnictví. Máme zkušenosti jak s přípravou smluvní dokumentace pro realitní kanceláře, tak také přímo pro jednotlivé smluvní strany. Pokud Vám druhá smluvní strana předloží smlouvu k podpisu, neváhejte nám ji předložit k revizím ve Váš prospěch.

Poradíme vám nebo vás zastoupíme v případě tzv. osobního bankrotu. Oddlužení umožňuje, aby Vám v případě splacení min. 30% Vašich závazků v průběhu 5 let, byla zbývající část dluhu zcela prominuta. Cena za tuto službu je od roku 2017 stanovena zákonem na 4.000,- Kč, s tím, že v tomto řízení musí být klient vždy zastoupen. Přestože některé advokáty vedlo stanovení ceny k upuštění od této činnosti, naše kancelář se na tuto oblast specializuje i nadále. Klienty neposuzujeme, ale pomáháme jim.

Budeme vaší pravou rukou při vymáhání pohledávek, náhradách škod či bezdůvodném obohacení. Jednáme s dlužníkem, preferujeme smírné uzavření dohod. Není-li to možné, vyzýváme k úhradě, sepisujeme žaloby a návrhy na vydání platebního rozkazu. Odměnu si zpravidla vysoudíme sami, takže klienta spor nic nestojí. Pomůžeme vám současně při exekucích či insolvenci.

V trestním řízení Vás zastoupíme jak při úkonech na policii tak také před soudy. Zastupujeme klienty, kteří se stali obětí trestného činu a pomáháme jim uplatňovat jejich práva (náhrada škody, ochrana před pachatelem, peněžitá pomoc ze strany státu, apod.). Úspěšně obhajujeme také podezřelé či obviněné z trestného činu. Od podání trestního oznámení až po vydání rozhodnutí.

Připravíme pracovně právní dokumentaci (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody, interní předpisy). Pomůžeme vám při rozvázání pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak také zaměstnance. Zastoupíme vás ve sporech o neplatnost výpovědi, o zaplacení dlužné mzdy či odstupného.

Subjektem pověřeným dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Potřebujete poradit? Zavolejte nám

Hned se dozvíte, zda vám můžeme v dané věci pomoci.

+420 734 645 385

Je to složitější? Napište nám

Obvykle reagujeme do 48 hodin.

advokat@akhofrichter.cz